6552 Sayılı İş Kanunu

Bilindiği üzere 6552 sayılı İş Kanunu ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun ya da kamuoyunda bilinen adıyla Torba Yasa 11.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa kapsamı geniş ve çeşitli olmakla birlikte bu yazımızda Amme Alacakları konusu ve kuyumculuk sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemelerden bahsetmeye çalışacağız,
 
6552 sayılı yasanın ana konusunu Amme alacaklarının yapılandırılması; daha anlaşılır bir ifade ile vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları ile bu alacaklardan kaynaklanan alacakların ödenmesini saglamaya yönelik indirim,taksitlendirme, borç silme imkanlarının sağlanması oluşturmaktadır diyebiliriz. Bu bahis'te Yapılandırına kapsamına alınan Amme Alacak türlerini şu şekilde özetlenebilir:
 
1- 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 
2- Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile bunlara bağlı vergicezaları, gecikme faizleri,
 
3- Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı her türlü ceza ve alacakları,
 
4- Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
 
5- Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşiklat ve Görevleri Hakkında Kanun Gereği verilen para cezaları. 
 
Ꮾ- 30.04.2014 tarihinden  önce verilen idari para cezalarından kesinleşmiş olup, Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar.
 
7- Gümruk vergileri ile bununla ilgili idari para cezaları ve gecikme zammı alacakları
 
Yasa kapsamında sağlanan imkandan faydalanmak isteyen kişilerin izlemesi gereken prosedürü kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
 
 
1- Yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerin Kasım'2014 sonuna kadar borçlu oldukları vergi dairesi veya belediyeye başvurmaları gerekmektedir.
 
2- İlk taksitin ise (Aralık 2014) Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
 
3- Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.
 
4- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden Kuruluş ve Yayın Hizmetleri  taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerindenyararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
 
Yazının girişinde de değindiğimiz gibi bahsedilen yasa, torba yasa olup birçok çeşitli konu ele alınmış durumda. Bu konulardan biri, Yasaya göre, 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında hak etmedikleri halde ödenmiş olan aylıkları yüzde 50 fazlaşıyla geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmaması düzenlenmiştir.
 
Pırlantanın ÖTV dışı bırakılması torba yasanın kamuoyu gündemini meşgul eden konulardan biri oldu.
 
İşçi işveren münasebetlerine yönelik düzenlemeler, yine yasanın ele aldığı konulardandır.
 
Bu konuların her biri hakkında birer makale yazmaya değer mahiyettedir.Ancak dergimizin konsepti ve bize ayrılan köşenin niteliği gereği şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz.